ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek ÁSZF

 1. A Szolgáltató adatai

A www.motorbikercamp.hu és a www.motorbikercamp.eu oldalak üzemeltetője Takács Károly László E.V (székhely: 7300 Komló, Tóparti utca 16.), a továbbiakban: Szolgáltató. A személyes adatok tekintetében a Szolgáltató minősül adatkezelőnek, melynek részleteit az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmaz.

 

 1. A Felhasználási Feltételek hatálya

Ez a Felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a www.motorbikercamp.hu és a www.motorbikercamp.eu címen elérhető oldalakhoz közvetlenül kapcsolódó feltételekre terjed ki. A Szabályzat hatálya időben nincs korlátozva, azt a Szolgáltató bármikor változtathatja. A módosításról a Szolgáltató a Felhasználókat emailben tájékoztatja, Az értesítés időben történik úgy, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy törlésének kéréséről.

III. A www.motorbikercamp.hu/www.motorbikercamp.eu honlapok célja

A honlap célja létrehozni magyarországi és európai motorosbarát szálláshelyek egy online adatbázisát. A Szolgáltató csomagok keretében díjazás ellenében segíti a regisztrált felhasználót szálláshelyének bemutatásában. A honlapon működő adatbázist a regisztrált felhasználók építik, de adott díjazás ellenében a Szolgáltató tölti fel a szálláshely adatait. A Szolgáltató vállalja az általa üzemeltetett internetes szállás hirdetési szolgáltatásának egy, a www.motorbikercamp.hu és a www.motorbikercamp.eu oldalak képi megjelenítéséhez igazodó változatának elkészítését, valamint ezen változat üzemeltetését. A Hirdető által jelzett technikai problémákat legkésőbb 24 órán belül elhárítja.

 1. A felek jogai és kötelezettségei:

A Szolgáltató a szolgáltatás megrendelését írásban, a Megrendelő által kitöltött adatlapon fogadja el. Felek szerződésüket az ÁSZF elfogadásától kezdődően határozatlan időszakra kötik. A szerződést bármelyik fél 30 napos felmondási határidővel mondhatja fel indoklás nélkül. A felmondást írásban kell közölni.(elfogadott az e-mailben írt levél is) Azonnali felmondásra csak súlyos szerződésszegés esetén van lehetőség. Súlyos szerződésszegésnek a felek az alábbi eseteket tekintik:

– bármelyik fél csőd, vagy felszámolási eljárás alá kerül

– bármelyik fél a titoktartásra vonatkozó szabályokat megszegi

– szerződő felek a fizetési kötelezettségüknek nem tesznek határidőben eleget, és ezt felszólításra 8 napon belül nem pótolják

Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségvállalásai a Reklámtörvény értelmében gazdasági reklámtevékenységnek minősülnek, erre tekintettel Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglalt gazdasági reklámtevékenységnek minősülő szolgáltatások nyújtására jogosult, a nyújtott szolgáltatásokról Megrendelőnek a vonatkozó számviteli és adózási jogszabályoknak minden tekintetben maradéktalanul megfelelő, szabályszerű számlát állít ki. A Szolgáltató a Megrendelő regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a Megrendelőt, és törekszik a Megrendelőkkel való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

A Megrendelő köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. A Megrendelő köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Megrendelők érdekeit sérti. A Megrendelő más személyre, más személy szálláshelyére vonatkozó adatot csak az érintett kifejezett hozzájárulásával hozhat nyilvánosságra. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő Megrendelőt az oldalról kizárja, regisztrációját törölje. Megrendelő szavatol az általa Szolgáltatónak átadott anyagok, valamint azon weboldal(ak) jogtisztaságáért, ahová a rá mutató linkek mutatnak.

 1. Pénzügyi feltételek

Jelen hirdetési szerződésben foglalt hirdetési díj üzleti titok tárgyát képezi, erről a szerződő felek csak egymás írásos engedélyével adhatnak információt harmadik fél felé.

Igénybe vehető csomagok:

 • Alap csomag:
  • A csomag tartalmazza a folyamatos megjelenés a honlapon.

–       Negyedéves díjfizetés esetén:

3 000,-Ft

8 EUR

–       Féléves díjfizetés esetén:

5 000,-Ft

15 EUR

–       Éves díjfizetés esetén:

10 000,-Ft

27 EUR

 • Gold csomag:
  • A csomag tartalmazza a folyamatos megjelenés a honlapon, továbbá havi 4 darab FaceBook, és INSTAGRAM posztban hirdetés

–       Negyedéves díjfizetés esetén:

5 000,-Ft

14 EUR

–       Féléves díjfizetés esetén:

8 000,-Ft

22 EUR

–       Éves díjfizetés esetén:

15 000,-Ft

40 EUR

 

Szerződő felek a szerződésben rögzített tételeket bizalmasan kezelik, az egymásról szerzett információkat harmadik fél részére nem adják ki. Szerződő felek a szerződés teljesítése során egymás ügyfelével kapcsolatban tudomásukra jutott minden információt (üzleti titkot, banktitkot, üzleti ismeretet, illetve pénzügyi gazdasági adatot) kötelesek titkosan kezelni, ilyen információt bármely harmadik személy részére csak szerződő felek kifejezett hozzájárulásával jogosultak kiadni. A felek a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően üzleti titokként kezelnek minden tevékenységükből származó tényt, információt, adatot, megoldást, amely jelen jogviszony vonatkozásában tudomásukra jut, és nem tartozik nyilvános adatok körébe. Ezek jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezéseket hatálya kiterjed a felekkel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy más jogviszonyban álló harmadik személyekre is. Szerződő felek vállalják, hogy a kapott anyagokat kizárólag a maguk számára használják fel. A Szolgáltató jogosult a megrendelő IP címét és egyéb technikai adatait rögzíteni és tárolni a rendszerében. Szerződő felek írásos anyagait bármely formában nyilvánosságra hozni, illetve egy adott kérdésben egymásra hivatkozni csak a szerződő felek együttes hozzájárulásával lehet. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy esetleges jelen jogviszonnyal kapcsolatos kifogásait személyesen a Szolgáltató Szolgáltatási Szerződésben feltüntetett székhelyén, vagy elektronikusan a megadott elérhetőségek bármelyikén közölheti. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt továbbá, hogy szavatossági igényét hibás teljesítés esetén a Ptk. 305-311/A §-ában foglaltakban megfelelően gyakorolhatja.

 1. Jogérvényesítés

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait. A szerződő felek a jelen szerződésből származó jogvitáik elbírálására hatáskörtől függően a Baranyai Járásbíróság vagy az Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 4. A jelen Szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései a megfelelő irányadók.