Adatkezelés

Adatvédelmi Nyilatkozat

Takács Károly László EV. (székhely: 7300 Komló, Tóparti utca 16, e-mail: contact@motorbikercamp.hu, tel.: +36 30 988 2220, nyilvántartási szám: 38804100, adószám: 66767592-1-22) mint adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát. Adatkezelő üzemelteti a jelen szálláshely-közvetítő weboldalt (továbbiakban: „Weboldal”), illetve az Adatkezelő kapcsolódó szálláshely-közvetítő weboldalait. E tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon az Adatkezelő által végzett adatkezelésekről, az általa alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikájáról a weboldal felhasználói (továbbiakban: „Érintettek”) számára.

 

 1. A tájékoztató tárgya 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 1. Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

„adatfeldolgozás”: adatkezelő által végzett adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétöl, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

„adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

 

Jelen tájékoztató és az abban használt fogalmak összhangban vannak

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „”);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR”);
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „”);
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásaival.

 

 • Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő:

 • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és azok kezelését csak a szükségesre korlátozza („adattakarékosság”);
 • által kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek („pontosság”);
 • a személyes adatok olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 1. Az adatkezelések részletei

Az Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatban az alábbi adatkezeléseket végzi:

 

A www.motorbikercamp.hu és a www.motorbikercamp.eu való hirdetés esetén megvalósuló adatkezelés:

 

 • Az oldalakon Hirdetők által kitöltött hirdetési formanyomtatványok során kezelt adatok
  • Kezelt személyes adatok
   • Név
   • E-mail
   • Telefonszám
   • Szálláshely címe:
    • Ország
    • Irányítószám, település
    • Utca, házszám
    • Fotók a szálláshelyről
   • Számviteli adatok:
    • Név
    • Felhasználó egyedi azonosító kódja (user ID)
    • Fizetés módja és részletei, beleértve az Online fizetés esetén a felhasználóhoz kötődő pénzmozgás és az egyenleg nyilvántartását
   • Jogalapja: Az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR. 6.cikk (1) b) és f) pont)
   • Adatkezelés célja: Adatkezelő szálláshely hirdetési szolgáltatást üzemeltet, amelynek keretében a magánszemély a szolgáltatás keretében felajánlott szálláshelyek és szolgáltatások közül választhat, foglalást kezdeményezhet a Hirdető felé. Amennyiben az adatait nem adja meg, a foglaláshoz kapcsolódó szolgáltatást Adatkezelő nem tudja az Ön számára nyújtani, magányszemélyek nem érik el Önt.
   • Megőrzési idő: Számviteli bizonylattal kapcsolatos személyes adatok („Számviteli adatok”) esetében a kötelező megőrzési idő:

– Magyarországi szálláshelyek esetében 8 év.

– Romániai szálláshelyek esetében 10 év.

– Lengyelországi szálláshelyek esetében 5 év.

– Szlovákiai szálláshelyek esetében 10 év.

– Csehországi szálláshelyek esetében 10 év

– Horvátországi szálláshelyek esetében 5 év

 

 • Az oldalakon való regisztráció (fiók / profil létrehozás)
  • Kezelt személyes adatok
   • E-mail cím
   • Jelszó
   • Vezetéknév
   • Keresztnév
   • Regisztráció dátuma
  • Jogalapja: Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6.cikk (1) a) pont)
  • Adatkezelés célja: Szolgáltatás nyújtásának megkönnyítése;
   • jövőbeni foglalások megkönnyítése;
   • kedvenc szálláshelyek kiválasztása és összegyűjtése;
   • korábban kezdeményezettfoglalások és vásárlások adatainak fiókban tárolása;
   • regisztrált felhasználók számára elérhető akciós ajánlatok megtekintése
  • Megőrzési idő: Adatkezelés a regisztráció törléséig. Amennyiben a regisztrációját nem erősíti meg az Érintett a küldött e-mail üzenetben található linken keresztül (double opt-in), akkor további két alkalommal emlékeztető e-mail üzenetet küld Adatkezelő az Érintettnek. A második levél kiküldését követő 15 napon belül a megkezdett regisztrációkor megadott adatai törlésre kerülnek, ha a megerősítés addig nem történik meg.
 • Hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatkezelés
  • Kezelt személyes adatok
   • E-mail cím
   • Vezetéknév
   • Keresztnév
   • Feliratkozás(ok) dátuma
  • Jogalapja: Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6.cikk (1) a) pont)
  • Adatkezelés célja: Az Érintettek tájékoztatása a legújabb ajánlatokról, amelyek az Érintett érdeklődési körének megfelelően kerülnek kiválasztásra. Ennek alapja a felhasználó böngészési és hírlevélen belüli aktivitása.
  • Megőrzési idő: Az Érintett leiratkozásáig. A személyes adatok megőrzésével kapcsolatban az V. pont nyújt további információt.
 • Nyereményjáték
  • Kezelt személyes adatok: A nyereményjáték adatkezelési tájékoztatójában szereplő személyes adatok.
  • Jogalapja: Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6.cikk (1) a) pont)
  • Adatkezelés célja: Az Adatkezelő marketing céllal időnként nyeremény- játékokat hirdet. A kapcsolatos adatkezelések játékonként eltérőek lehetnek, ezért az adatkezeléssel kapcsolatos információkat a nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
  • Megőrzési idő: A nyereményjáték adatkezelési tájékoztatójában szereplő megőrzési idő.
 • Érintett által adott értékelések
  • Kezelt személyes adatok: Adatkezelő szolgáltatásával, szálláshellyel, programmal, településsel kapcsolatos vélemény, értékelés. Személyes adatok megadása opcionális.
  • Jogalapja: Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6.cikk (1) a) pont)
  • Adatkezelés célja: A szálláshelyek iránti felhasználói bizalom növelése, illetve a szolgáltatás minőségének biztosítása.
  • Megőrzési idő: Az Érintett kérése esetén Adatkezelő törli az értékeléseket minden megjelenő felületről.

 

 1. Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos további adatvédelmi tájékoztatás

Az Adatkezelő felülvizsgálja az Ön adatai pontosságát, és a nem működő (hírlevelek visszapattannak) e-mail címeket – lemondás hiányában is – leiratkoztatja a hírlevélről.

A leiratkozást követően annak dátumát és az Érintett e-mail címét elkülönítve tárolja az Adatkezelő annak érdekében, hogy a leiratkozás tényét bizonyíthassa, illetve, hogy jövőbeni akvizíciókon keresztül vagy egyéb módon, harmadik forrásból származó hírlevél feliratkozottak adataival összevethesse, és a korábban leiratkozott személyeknek ne küldjön hírlevelet. Az adatok e célból való felhasználása jellemzően évente 1-2 alkalommal történik a feladatot végző munkavállaló által vezérigazgatói jóváhagyást követően. Leiratkozást követően az adatait egyéb módon a továbbiakban az Adatkezelő nem használja fel. 

Adatkezelő elemzi az Érintettek hírlevéllel kapcsolatos tevékenységét. Az elemzés érdekében a kiküldött hírlevél webjelzőt tartalmaz („web beacon” vagy „tracking pixel”), amely egy 1×1 pixel méretű kép, amit a Weboldal tárol. A személyes adatokat és a webjelzőt az e-mail címhez és egy egyedi azonosítóhoz (ID) csatoljuk, az egyedi azonosító a hírlevélben található linkekben is szerepel. Az Adatkezelő információt kap arról, hogy a hírlevelet mikor nyitják meg, illetve melyik linkekre kattintanak, amelyből kiderülhet az Érintett érdeklődési köre. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy a hírleveleket minél inkább az Érintett érdeklődési körére szabjuk.

 

 1. Harmadik személyek személyes adatainak kezelése

Amennyiben az Érintett harmadik személyek személyes adatait adja meg, az Érintett kötelessége annak biztosítása, hogy az adatközléshez szükséges hozzájárulást beszerezze vagy az egyéb jogalapot teljesítse, és értesítse az Adatkezelőt az ezzel kapcsolatos bármely változás esetén. Az Érintetteknek tartózkodnia kell harmadik személyek személyes adatainak átadásától, kivéve, ha az adatközlés az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges.

 

 • Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő az alább felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe a Weboldal üzemeltetése során. További adatfeldolgozó igénybevételére esetileg sor kerülhet, amelyről Adatkezelő tájékoztatást nyújt az Érintetteknek.

 • Az Adatkezelő által igénybe vett könyvelő a Molkont Kft. (székhely: 7623 Pécs, Szabadság utca 42.) a könyveléssel kapcsolatos adatokhoz férhet hozzá. 
 • Az Adatkezelő által igénybe vett könyvvizsgáló (cégjegyzékben feltüntetve) a könyvizsgálattal kapcsolatos adatokhoz fér hozzá 
 • Számlázás során Adatkezelő a Takács Károly László EV. (székhely: 7300 Komló, Tóparti utca 16.) Kulcs-soft Nyrt. BizXpert online számlázó szolgáltatást használja.
 • Postázás esetén: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.)

 

 • Adattovábbítás

Az Adatkezelő adatot nem tivábbít, a lehetőséget teremti meg, hogy a Szállásadó és Szállást kereső kapcsolatba lépjen, a regisztráció során megadott, kezelt személyes adatok alapján.

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

 • csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető; 
 • hitelessége és hitelesítése biztosított; 
 • változatlansága igazolható; 
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést az általa kezelt adatok védelme érdekében.

Személyes adatok tárolását végző harmadik fél:

Az adatfeldolgozó megnevezése: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ ZRT.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1132 Budapest,
Victor Hugo utca 11., 5. emelet

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 211 0044

Az adatfeldolgozó e-mail cím: info@rackforest.hu

 

 1. Sütik

Érintett tudomásul veszi, hogy a Weboldal használatának megkezdésekor a sütik használatába külön hozzájárulással beleegyezik (GDPR 6. cikk (1) a) pont). Amennyiben az Érintett által használt böngésző lehetővé teszi, a Weboldal automatikusan elmenthet információkat az Érintett böngészésre használt számítógépéről vagy egyéb eszközéről, és úgynevezett sütiket helyezhet el rajta. Az Adatkezelő lehetőséget biztosít rá, hogy az Érintett által engedélyezett sütik körét az Érintett később felülvizsgálja és az engedélyezett sütiket módosítsa. A jelen fejezet elmagyarázza, hogy mik azok a sütik, és hogy az Adatkezelő hogyan használja azokat.

Az Érintett a saját számítógépén, vagy más, böngészésre használt eszközein is megtilthatja a sütik használatát, illetve a Weboldal elérésére használt böngésző beállításaiban (általában az Eszközök/Beállítások/Adatvédelem/Sütik opciónál). A sütik elutasítása esetén az Érintett nem fogja tudni a Weboldal teljes funkcionalitását és szolgáltatásait használni, és ennek következményeként az Adatkezelő nem garantálhatja a teljes, gördülékeny és megszakítás nélküli Weboldal használatot. Az Érintett további információkat találhat a sütikről az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség weboldalán.

A sütik olyan adatcsomagok, amelyeket a Weboldal látogatása során helyeznek el az Érintett számítógépén vagy böngészésre használt egyéb eszközén. A sütiknek különböző funkciói vannak, és különböző okokból használhatók, mint például:

 • szükséges sütik: a használatuk létfontosságú a Weboldal működése és üzemelése érdekében. Ezek nélkül a Weboldal vagy annak egy része nem, vagy nem megfelelően jelenne meg. A Weboldal üzemeltetője a szükséges sütiket a 2002/58/EK rendelet alapján alkalmazza;
 • funkcionális sütik: ezeknek a sütiknek a célja, hogy a felhasználói élményt javítsák, pl. a böngészésre használt eszköz, nyelv vagy egyéni beállítások megjegyzésére;
 • statisztikai sütik: ezek a sütik anonimizáltak; segítenek megérteni, hogy a látogató hogyan lép interakcióba a Weboldallal;
 • marketing sütik: ezek a sütik pontos adatokat gyűjtenek a látogató böngészési szokásairól, amelyeket hirdetési tartalmak megjelenítésénél használnak. Ezeket a sütiket külső szolgáltatók helyezik el a Weboldalon.

A Weboldal Google Analytics sütiket használ. Ezek a sütiket külső szolgáltató helyezi el, és

 • a külső szolgáltató, nem pedig az Adatkezelő ellenőrzése alatt állnak;
 • elérhetőek minden olyan weboldalon, amely a szolgáltatást igénybe veszi;
 • a látogató mozgását követheti egyik oldalról a másikra;
 • lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy pontosabb hirdetési tartalmakat jelenítsen meg.

A Google Analytics sütikre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás az alábbi honlapokon érhető el: 1. Egyéb adatkezelések

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt, aki a kért adatokat a jogszabályi keretek között kiadja a megkereső hatóságnak. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 • Az Érintettet megillető jogok

Amennyiben kérdése vagy kérése merülne fel az Adatkezelő adatkezelésével vagy a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, hogy keresse az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjét, Takács Károly Lászlót  a contact@motorbikercamp.hu  e-mail címen.

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog: Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról és a kezelésükkel kapcsolatos információkról.Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, meghatározott esetben tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 6. pontban meghatározottak szerint jogorvoslattal élhet.
 2. Helyesbítés, kiegészítés joga: Az Érintett kérheti a róla kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 
 3. Törléshez való jog: Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre; 
 • az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik; 
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli;
 • a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

 1. Adathordozáshoz való jog: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az adathordozhatósághoz való jog kizárólag azon adatok esetében gyakorolható, amelyek kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása.
 2. Tiltakozás joga: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
 3. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást: Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 1. Visszavonás joga: Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megadott jogok gyakorlása céljából Adatkezelő részére megküldött kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

 • Jogorvoslat 

Amennyiben szolgáltatásunkkal, adatkezelésünkkel kapcsolatban észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk. Panaszával forduljon hozzánk bizalommal! Panaszát kivizsgáljuk, és tájékoztatjuk. Elérhetőségeinket megtalálja a Kapcsolat menüpontban. 

Panaszával bírósághoz is fordulhat. 

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: 06 (1) 391 1400

Fax: 06 (1) 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 • Adatkezelési hozzájárulás 

Érintett nyilatkozata, amelyet a checkbox-al elfogad. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében, mint érintett felhasználó önkéntesen, határozottan és megfelelő tájékoztatáson alapulva hozzájárulok, hogy a Weblapon megadott adataimat rögzítse, tárolja és továbbítsa az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig érvényes. Tudomással bírok arról, hogy ez az adatkezelési hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül visszavonható. A hozzájárulásom visszavonása esetén, továbbá, ha az adataim törlését kezdeményezem az Adatkezelőnél, ez felhasználói státuszom megszüntetését eredményezheti. E jogkövetkezményt tudomásul veszem és kijelentem, hogy nem emelek ellene kifogást. Kijelentem, hogy az általam rögzített adatok hitelességéért teljes felelősséggel tartozom. A jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és a négyzetbe kattintással hitelesítem. Az erre vonatkozó külön a checkbox-al hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott adatokat testreszabott tájékoztatás kialakításához, valamint a Weboldal ajánlatainak reklámozása érdekében postai vagy személyes kapcsolatfelvételhez a szervezet felhasználja.

 

 1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintett a weboldalon keresztül történő elérhetővé tétel mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Érintett a módosítást követően nem kéri a személyes adatainak törlését, illetve nem vonja vissza a korábban adott hozzájárulását, akkor a módosítás hatályba lépését követően az Érintett ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.motorbikercamp.eu/adatvedelem